Ar savivaldybė gali tikrinti bendrijų veiklą?

Savivaldybės ar jos specialistų įgaliojimus vykdant bendrijų veiklos priežiūrą ir kontrolę numato LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties statinių savininkų bendrijų įstatyme (toliau – DNSBĮ) bei kituose LR teisės aktuose. DNSBĮ 20 str. 1 d. numato, jog bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės, o to paties straipsnio 2 d. įtvirtina, jog Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems priskirtas funkcijas ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba perduoti administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti teismui. Be šių aukščiau išvardintų, DNSBĮ numato ir papildomų savivaldybės teisių ir pareigų suteikiančių galimybę savivaldybėms daryti intervenciją į bendrijų ir/ar jos valdymo organų veiklą. Tokios savivaldybės funkcijos išplaukia ir LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 42 p. reikalavimų, kuris numato, jog viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė.

Be to, reikia atkreipti dėmesį, jog aukščiau minėto LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 21 p. numato, jog savivaldybei yra pavesta organizuoti ir vykdyti statinių naudojimo priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka. Kaip suprantu, būtent šią funkciją ir vykdė Dainavos seniūnijos atstovai tikrindami bendrijos vykdomą statinio techninę priežiūrą. Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį, jog reikalavimus daugiabučio gyvenamojo namo priežiūrai nustato 2002 m. liepos 1 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 351 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai (toliau – STR). Pagal šį teisės aktą, kiekvienas daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrija, administratorius, JVS įgaliotas atstovas) privalo paskirti teisės aktų reikalavimus atitinkančios kvalifikacijos namo techninį prižiūrėtoją, kuris privalo atlikti STR pavestas funkcijas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra. Už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą atsakingas yra namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas bei namo techninis prižiūrėtojas, o šių subjektų veikla STR 30 str. nustatyta tvarka yra kontroliuojama savivaldybės administracijos. Iš to seka, jog savivaldybė, pastebėjusi bet kokius nukrypimus nuo teisės aktuose įtvirtintų statinių priežiūros reikalavimų, turi teisę ne tik duoti valdingus įpareigojimus statinių priežiūros trūkumams pašalinti, ar įpareigoti bendriją atlikti namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbus, bet ir paskirti LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1894 bei 1895 str. numatytas sankcijas netinkamai namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą organizuojančiam namo bendrijos pirmininkui.

Taigi iš aukščiau išdėstyto akivaizdu, jog savivaldybės vykdoma statinių priežiūros veikla visiškai nėra susijusi su kitų savivaldybės teritorijoje esančių statinių ir/ar įrengimų priežiūra. Laikome būtinu pažymėti, jog bendrija nors ir turi teisę pati pasirinkti, kokius darbus atlikti, tai bet kuriuo atveju dar nereiškia, jog bendrijos turi teisę nepaisyti privalomuosius statinių priežiūros reikalavimus nustatančių teisės aktų reikalavimų. Tinkama gyvenamųjų namų priežiūra yra viešas visos valstybės interesas, todėl visiškai natūralu, jog įstatymų leidėjas yra numatęs priemones, kurių pagalba ir yra užtikrinama tinkamos statinių priežiūros įvykdymas.

Papildomai reikia pastebėti, jog praktikoje daugiabučių namų savininkų bendrijos įsteigimu suinteresuoti asmenys, siekdami pasiūlyti kuo mažesnes būsimas išlaidas bei tokiu būdu pritraukti kuo daugiau pasekėjų, į būsimas bendrijos išlaidas neįskaičiuoja lėšų namo techninei priežiūrai vykdyti ir namo techninės priežiūros apskritai nevykdo. Deja, toks trumpalaikis sutaupymas praktiškai visais atvejais nulemia didesnių papildomų išlaidų atsiradimą ateityje, kadangi namo bendrojo naudojimo objektų neprižiūrint ir neremontuojant laiku, vėliau namo bendraturčiams tenka apmokėti ir papildomus daug didesnės apimties remonto darbus. Kilus abejonių dėl bendrijos pirmininko organizuojamos namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tinkamumo, daugiabučių gyvenamųjų namų bendraturčiai turėtų nedelsiant kreiptis raštu į savo miesto/rajono savivaldybės administraciją su prašymu atlikti bendrijos veiklos patikrinimą. Tik aktyvi bendrijos narių kontrolę gali užtikrinti nuolatinį ir tinkamą bendrijos valdymo organų pareigų vykdymą.

Valdytojų veiklos patikrinimų grafikas